Arbeidsmarktmonitor 2023

Hoe zag de arbeidsmarkt van de elektrotechnische detailhandel eruit in 2023? De arbeidsmarktanalyse geeft inzicht in de kenmerken en de omvang van de arbeidsmarkt in de ETD. Voor de sector en het fonds belangrijke informatie. Het geeft mede richting aan toekomstige fondsactiviteiten.

Enkele uitkomsten:

 

 • Het aantal webwinkels in de ETD is bijna verdriedubbeld tussen 2018 en 2022.
 • De gemiddelde duur van het dienstverband is tussen 2018 en 2022 toegenomen van 3,5 naar 4,3 jaren. Het aandeel van
  kortdurende contracten (<1 jaar) is sterk afgenomen. Desondanks is de ETD samen met o.a. de horeca één van de branches
  waar naar verhouding de minste werknemers met minimaal 10 dienstjaren werken.
 • De deelbranches ‘Computers, randapparatuur & software’ en ‘Verlichtingsartikelen’ vallen niet meer onder de werkingssfeer
  van de ETD. Desalniettemin komen bedrijven in deze deelbranches nog voor in het pensioenbestand, hoewel in zeer kleine
  mate wat betreft de deelbranche ‘Verlichtingsartikelen’. Wanneer we deze twee deelbranches buiten beschouwing laten komt
  het aantal bedrijven met pensioenverzekerde werknemers in 2022 uit op 1.980. De verdeling naar deelbranche is dan als volgt:
  Wit- en bruin (24%), Telecom (22%), Audio/video (11%), Webwinkels (11%), Groothandel elektro (4%) en Overig (28%).
 • Circa driekwart van de werknemers in de ETD is in 2022 man, net als in 2016 en 2018.

Bekijk hier het rapport

Arbeidsmarktmonitor 2020

Hoe zag de arbeidsmarkt van de elektrotechnische detailhandel eruit in 2020? De arbeidsmarktanalyse geeft inzicht in de kenmerken en de omvang van de arbeidsmarkt in de ETD. Voor de sector en het fonds belangrijke informatie. Het geeft mede richting aan toekomstige fondsactiviteiten.

Enkele uitkomsten:

 • Van de 62 respondenten (werkgevers) is 47% is een zelfstandig (MKB) bedrijf
 • 52% van de zelfstandige (MKB) bedrijven heeft minder dan 5 medewerkers
 • Van de 477 respondenten (werknemers) werkt 41% in een groot bedrijf (21-100 medewerkers)
 • 42% van de medewerkers heeft een verkoopfunctie
 • 57% van de medewerkers die deelnamen werken langer dan 5 jaar in de branche
 • 58% van de deelnemers is bekend met de OFED Academy app

Bekijk hier de factsheet

Arbeidsmarktmonitor 2018

Hoe zag de arbeidsmarkt van de elektrotechnische detailhandel eruit in 2018? De arbeidsmarktanalyse geeft inzicht in de kenmerken en de omvang van de arbeidsmarkt in de ETD. Voor de sector en het fonds belangrijke informatie. Het geeft mede richting aan toekomstige fondsactiviteiten.

Een aantal feiten uit de sector:

 • In de sector zijn 1.482 bedrijven met 26.196 pensioenverzekerde werknemers.
 • Waarvan 32% in West-Nederland zijn gevestigd.
 • Van alle bedrijven zijn 28% gespecialiseerd in wit- en bruingoed.

Bekijk hier de volledige analyse

Bekijk hier de factsheet

Arbeidsmarktanalyse 2016

Samen met de pensioenuitvoerder TKP is de arbeidsmarktanalyse over het kalender jaar 2016 uitgevoerd. In de sector zijn 1.531 bedrijven met 24.671 pensioenverzekerde werknemers. Waarvan 32% in west Nederland zijn gevestigd. Van alle bedrijven zijn 26% gespecialiseerd in wit- en bruingoed. Ruim een derde van de bedrijven hebben 1 of 2 werknemers in dienst. Bedrijven met 6 werknemers of meer is het gemiddelde leeftijd gedaald.

Dit zijn enkele feiten uit het jaarlijks arbeidsmarktanalyse.

Bekijk hier de volledige analyse

Rapportage: Arbeidsmarkt ETD 2015

De elektrotechnische detailhandel is een relatief kleine sector met een grote diversiteit aan bedrijven. De sector telt in 2015 1.562 bedrijven met pensioenverzekerde werknemers in dienst. In deze bedrijven werken in totaal 23.358 werknemers. De ETD is met een gemiddelde leeftijd van 31 jaar en een gemiddeld dienstverband van 4 jaar een jonge en dynamische sector.

Het Opleidings- en ontwikkelingsfonds OFED laat jaarlijks een arbeidsmarktanalyse uitvoeren van de elektrotechnische detailhandel (ETD). Hoe ziet de arbeidsmarkt van de elektrotechnische detailhandel eruit? De arbeidsmarktanalyse geeft inzicht in de kenmerken en de omvang van de arbeidsmarkt in de ETD. Voor de sector en het fonds belangrijke informatie. Het geeft mede richting aan toekomstige fondsactiviteiten. In bijgevoegde factsheet treft u de kengetallen van de arbeidsmarkt van de elektrotechnische detailhandel in 2015.

Samenvatting arbeidsmarkt ETD 2015

Voor goede besluitvorming op het gebied van de arbeidsmarkt zijn gedetailleerde statistieken en prognoses essentieel. Tegen deze achtergrond heeft ABF Research het Arbeidsmarktinformatiesysteem Detailhandel ontwikkeld in opdracht van Stichting Opleidingsfonds Detailhandel (SOD). Het Arbeidsmarktinformatiesysteem maakt de arbeidsmarkt transparant op brancheniveau. Cijfers worden uitgesplitst naar regio, baankenmerken en persoonskenmerken. Het informatiesysteem biedt een solide basis voor beleid en voorlichting op het gebied van scholing, werving en personeelsplanning.

In deze rapportage wordt een overzicht gegeven van de arbeidsmarktontwikkeling in de branche Elektronicazaken.
 De gemiddelde leeftijd toont tussen 2013 en 2025 laat een stijging zien van 36,9 naar 39,2 jaar (detailhandel: 38,4 naar 38,4 jaar). 80,3 procent van de werkenden zijn mannen (detailhandel: 44,9 procent).
 In 2013 waren er 12.590 professionals werkzaam in de branche Electronicazaken met een afgeronde detailhandel opleiding of ten minste 5 jaar werkervaring in de sector. Dit is 48,4 procent van alle werkenden in de Branche (detailhandel: 38,3 procent).
 Het gemiddeld inkomen per fte per jaar bedraagt 20.870 euro ende gemiddelde werkweek duurt 30,7 uur (detailhandel: 20.500 euro en 24,1 uur).
 Het aantal werkenden in de branche Elektronicazaken in de regio is tussen 2008 en 2013 gedaald. In de periode 2013 -2025 neemt het aantal werkenden naar verwachting verder af (-23 procent). Dit is het gevolg van verwachte trends, economische groei en demografische ontwikkelingen. De gemiddelde daling in de detailhandel bedraagt 9 procent. De spanningsindex voor de branche neemt in de periode 2013 – 2025 af van 0,93 tot 0,73.

Volledige overzicht Arbeidsmarkt Elektronicazaken

Een belangrijke taak van OFED is het volgen van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van de elektrotechnische detailhandel (ETD). In dat kader is er in april 2015 een werkgelegenheidsanalyse uitgevoerd op de gegevens die Syntrus Achmea voor OFED registreert. Het betreft de werkgelegenheidsdata van de sector in 2014.

Arbeidsmarktrapportage ETD 2015

Een belangrijke taak van OFED is het volgen van ontwikkelingen op arbeidsmarkt van de elektrotechnische detailhandel (ETD). In dat kader is er in maart van dit jaar een onderzoek gehouden onder ruim 50 werkgevers in de sector. Deze werkgevers is gevraagd naar hun verwachtingen en opvattingen over de in-, door- en uitstroom van werknemers.

Optimistisch

Het aantal werknemers in de ETD daalt sinds 2007 gestaag met gemiddeld 3,8% per jaar. In weerwil van deze
ontwikkeling zijn de werkgevers in het onderzoek relatief optimistisch gestemd. Bijna 85% van hen verwacht over één jaar hetzelfde aantal of meer werknemers in dienst te hebben. Voor de langere termijn (drie jaar) geldt dit nog steeds voor bijna 80% van de werkgevers. Bij iets minder dan de helft van de werkgevers zijn de afgelopen twaalf maanden één of meerdere werknemers vetrokken. Voor de komende twaalf maanden is het verwachte verloop van werknemers beperkt: ruim 70% van de werkgevers verwacht niet dat er
werknemers de organisatie zullen verlaten.

Vacatures

De helft van de werkgevers heeft de afgelopen twaalf maanden één of meerdere vacatures gehad. Over het algemeen zijn de vacatures niet moeilijk vervulbaar. Een derde van de vacatures is dat wel. De belangrijkste redenen daarvoor zijn volgens de bevraagde werkgevers, dat er onvoldoende geïnteresseerde sollicitanten zijn of dat het opleidingsniveau/vakkennis onvoldoende is. Dat neemt niet weg dat driekwart van de werkgevers het kennis- en opleidingsniveau van nieuwe werknemers voldoende of goed vindt.

Ontwikkeling van werknemers

Ontwikkeling van werknemers is belangrijk. Het maakt de sector interessant om in te werken, biedt werknemers de mogelijkheid om hun eigen inzetbaarheid te versterken en draagt bij aan de  kwaliteit van de dienstverlening. Ruim 85% van de werkgevers vindt dat de ontwikkelingsmogelijkheden voor werknemers in zijn bedrijf voldoende of goed zijn. Zij zijn het ook gemiddeld in vrij sterke mate eens met de stelling ‘Ik investeer in de kwaliteit van mijn medewerkers’. Werkgevers zijn positief over de bereidheid van werknemers om zich te ontwikkelen. 70% van de werkgevers is het (helemaal) eens met de stelling ‘Medewerkers zijn bereid zich te ontwikkelen’; slecht 8% onderschrijft deze stelling (helemaal) niet.

Over de doorgroeimogelijkheden voor werknemers zijn de werkgevers iets minder positief gestemd: 22% is het (helemaal) oneens met de stelling ‘In mijn bedrijf zijn voldoende doorgroeimogelijkheden voor medewerkers’; de helft heeft een neutrale mening. Aangezien zowel binnen de ondervraagde groep werkgevers, als in de sector de overgrote meerderheid van werkgevers minder dan tien werknemers in dienst heeft, is dit geen onverwachte uitkomst.

Behoefte aan flexibiliteit

Bij de onderzochte groep werkgevers heeft 77% van de werknemers een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd; 14% heeft een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Dit zijn geen percentages die sterk afwijken van het gemiddelde op de arbeidsmarkt. De vraag is of werkgevers in de sector mogelijk meer of minder behoefte hebben aan werknemers met een flexibel contract. Werkgevers in de ETD zijn daar niet heel uitgesproken over: enerzijds zegt ruim 40% van de werkgevers de voorkeur te geven aan werknemers met een flexibel contract, anderzijds geeft 30% expliciet aan voorkeur te hebben voor werknemers met een vast contract. Een groep van eveneens 30% heeft geen duidelijke voorkeur.

Tot slot

OFED dankt de werkgevers die hebben deelgenomen aan het onderzoek. De resultaten zijn belangrijk voor de ontwikkeling van dienstverlening van de OFED en voor het vergroten van de kennis over de arbeidsmarkt in de sector.

Bekijk hier de volledige update

In maart 2012 heeft OFED voor het eerst een arbeidsmarktonderzoek verricht. Hierin leest u de meest opvallendste uitkomen van deze actualisering van de elektrotechnische detailhandel (ETD). Het OFED laat dit onderzoek uitvoeren om sociale partners in de sector te ondersteunen bij het versterken van de positie op de arbeidsmarkt.

Daling aantal werknemers zet door

In de periode 2007-2011 is het aantal werknemers in de sector met 15% afgenomen. De grootste afname zien we vooral bij werkgevers die meer dan 400 werknemers in dienst hebben. Sinds 2007 werkt daar een kwart minder werknemers. Bij de kleinere werkgevers (minder dan tien werknemers) is de daling 10%. Bij elk van beide groepen werkte in 2011 ongeveer een kwart van het totaalaantal werknemers in de sector.

De meeste werknemers (42%)  zijn tussen de 18 en 25 jaar oud. In vergelijking met de totale detailhandel is dat een hoog percentage. In tegenstelling tot de detailhandel in totaal, werken er in de etd nauwelijks werknemers jonger dan 18 jaar. De gemiddelde leeftijd in de sector stijgt sinds 2007 gestaag: van 29,6 jaar naar 31,7 jaar in 2011. We zien ook dat de gemiddelde duur dat werknemers in de sector werkzaam zijn, langzaam stijgt: van ongeveer 3,5 jaar in 2007 naar ongeveer 4,5 jaar in 2011.

Meerderheid werknemers is man

De overgrote meerderheid van de werknemers in de ETD is man, ruim driekwart. Tegenover elke vrouwelijke werknemer in de ETD  zijn er 3,2 mannelijke werknemers. De sector wijkt hiermee af van de totale detailhandel en de werkende beroepsbevolking, waar respectievelijk een kleine 40% vrouw en 56%  man is. Ruim 45% van de werknemers in de ETD heeft een baan van 38 uur per week of meer. Het voltijdsarbeidscontract, waarbij werknemers in vaste dienst zijn, is de norm. Andere deelsectoren binnen de detailhandel die een soortgelijk patroon laten zien, zijn: woonzaken, webwinkels en postorderbedrijven. In het algemeen zijn de kleinere arbeidscontracten in de detailhandel de norm. Meer dan 60%  van de werknemers heeft een arbeidsovereenkomst van minder dan 24 uur per week.

Ook aantal werkgevers neemt af

Het aantal werkgevers in de ETD is de afgelopen vijf jaar afgenomen met 11,5%. Deze daling heeft in alle regio’s plaatsgevonden. De relatief sterkste afname van het aantal werkgevers in de periode 2007-2011 vond – met respectievelijk -4,3%  en -3,2% – plaats in de regio’s west en zuid. Ook het relatief belang van de regio west nam af: in 2007 bevond 35% van de werkgevers in de etd zich in het westen van het land; in 2011 lag dit percentage op 33%. Het relatief belang van de regio’s noord en oost nam in beide regio’s met 1 procentpunt toe naar 14% en respectievelijk 18%.

Driekwart van de werkgevers heeft minder dan vijf werknemers

Evenals in de totale detailhandel is het overgrote deel van de werkgevers in de etd relatief klein. Bijna driekwart heeft minder dan vijf werknemers in dienst. Dit percentage is sinds 2007 relatief constant. Het gemiddeld aantal werknemers dat bij deze werkgevers in dienst is, bedraagt 2,5. Ook dit gemiddelde is de laatste vijf jaar constant. Dat geldt niet voor de wat grotere werkgevers. Bij de werkgevers in de categorie 20 tot 50 werknemers is het gemiddelde aantal werknemers gedaald van 31,1 naar 28,9. Bij de werkgevers met 50 werknemers of meer in dienst nam dit gemiddelde af van 155 naar 111 werknemers. Overigens zijn bij de laatste categorie om statistische redenen de werkgevers met meer dan 400 werknemers buiten beschouwing gelaten.

Aandeel werkgelegenheid per regio

Tot slot van deze nieuwsbrief kijken we naar de werkgelegenheid per regio. Het westen van het land vertegenwoordigt met  43% in 2011 nog steeds het grootste aandeel van de werkgelegenheid in de etd. In 2007 bedroeg dit aandeel nog 59%. Tegenover deze afname zien we een toename van het werkgelegenheidsaandeel van de regio’s zuid en oost met respectievelijk 7 en 5 procentpunten naar 26% en 14% in 2011.

Bekijk hier de volledige update

 • 1
 • 2

Contact

Opleidingsfonds Elektrotechnische Detailhandel (OFED)
E-mail: info@ofed.nl
KvK: 41158523

Heeft u vragen over de OFED-premie? Stuur een bericht naar werkgever@ofed.nl

Heeft u een andere vraag? Bekijk onze veelgestelde vragen.

Powered by