Privacy & disclaimer

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Elektronische Detailhandel  (OFED) verzamelt en verwerkt je persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Voor OFED is het zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens van groot belang. Wij staan regelmatig stil bij onze methoden voor gegevensverzameling, opslag en verwerking om ervoor te zorgen dat wij uitsluitend persoonlijke informatie verzamelen, opslaan en verwerken die nodig is om onze diensten te leveren of te verbeteren. 

Deze privacyverklaring beschrijft de wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan.
OFED spant zich in om informatie vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor de doeleinden, zoals in deze verklaring staan beschreven. Alle privacygevoelige informatie die je aan OFED verstrekt, valt hieronder. Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt OFED zich aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wijzingen in deze verklaring

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De meest recente versie van deze privacyverklaring staat altijd op https://www.ofed.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op: 19 juli 2018.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over wie je bent of die we met jou in verband kunnen brengen. Denk hierbij aan je naam, je e-mailadres of je telefoonnummer.
Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee je kunt worden geïdentificeerd.

Welke persoonsgegevens worden door OFED verwerkt?

In het kader van het voeren van een gedegen bedrijfsvoering, verwerkt OFED verschillende persoonsgegevens. OFED gebruikt daarbij de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • NAW (naam-adres-woonplaats);
 • e-mail;
 • telefoonnummer;
 • functie;
 • huidige werkgever.

Voor welke doeleinden verwerkt OFED je persoonsgegevens

Gebruik van OFED Academy

Om je gebruik te kunnen laten maken van het leerplatform, vragen we persoonsgegevens op. Hierdoor kun je een individueel account met wachtwoord aanmaken en kan er een leerprofiel worden aangemaakt. 

Verzenden van nieuwsbrieven

Om je op de hoogte te houden van nieuws en activiteiten van OFED, vragen we je naam en e-mailadres.

Verbeteren van de dienstverlening

In het kader van het verbeteren van onze dienstverlening kan in bepaalde gevallen na afloop van een evenement of gebruik van een instrument, worden gevraagd om een enquête in te vullen. Deze persoonsgegevens worden na ontvangst geanonimiseerd, waarna wij ze gebruiken om onze dienstverlening te verbeteren.

Onderzoeksdoeleinden

Een klanttevredenheidsonderzoek kan voor OFED een reden zijn om persoonsgegevens te vragen. 

Workshops en Evenementen

Indien je deelneemt aan een evenement dat door OFED wordt georganiseerd, kunnen wij op verschillende momenten persoonsgegevens van je opvragen. Dit doen wij om de volgende redenen:

 • Om te bepalen of je behoort tot de vakmensen in de elektrotechnische detailhandel die onder OFED vallen. 
 • Om je wellicht in de toekomst nogmaals uit te nodigen voor een evenement.
 • Om bij te houden wie aan een evenement heeft deelgenomen.
 • Ter verbetering van onze dienstverlening. 
 • Voor het verzenden van (praktische) updates betreffende het evenement.

De persoonsgegevens die op een workshop op evenement worden ontvangen, worden voor geen enkel ander doel gebruikt. Wel kunnen wij deze persoonsgegevens met derde partijen delen.
Dit gebeurt alleen maar voor doeleinden die met het evenement te maken hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de professionele fotograaf die op het evenement foto’s maakt of met standhouders die in opdracht van OFED zijn ingehuurd. Met deze derde partijen worden altijd zeer duidelijke afspraken gemaakt om de bescherming van jouw gegevens te garanderen. 

Hoe komen wij aan de persoonsgegevens?

Je verstrekt zelf persoonsgegevens aan OFED.

Met wie deelt OFED de persoonsgegevens?

Soms moeten wij persoonsgegevens met derde partijen delen, zodat ze ons kunnen helpen bij een van de bovengenoemde doeleinden. Dit betekent dat verschillende partijen mogelijk toegang tot jouw persoonsgegevens kunnen krijgen. Deze partijen zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:

 • IT (Security)-leveranciers;
 • communicatie-, advies- en onderzoeksbureaus;
 • opleidingsleveranciers

Op het moment dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, worden aan deze derde partijen zeer strenge eisen gesteld. Dit gebeurt altijd in overeenstemming met de AVG.

OFED zal je persoonsgegevens nooit doorgeven aan internationale organisaties en/of derde landen, gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte.

Hoe lang bewaart OFED je persoonsgegevens?

OFED bewaart je persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk is om bovenstaande doeleinden te bereiken. Per doeleinde kunnen deze bewaartermijnen verschillen.

Hoe beveiligen wij de persoonsgegevens?

OFED gaat heel zorgvuldig en vertrouwelijk om met de gegevens die je ons geeft.
OFED neemt voortdurend passende maatregelen om de gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en overig ongeoorloofd gebruik. 

Jouw rechten onder de AVG

De AVG kent verschillende rechten aan je toe met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens: 

 • Recht van inzage van persoonsgegevens
  Dit betekent dat je het recht hebt op inzage in je persoonsgegevens en op informatie over de wijze waarop jouw persoonsgegevens worden verwerkt. 
 • Recht op rectificatie van persoonsgegevens
  Dit betekent dat je het recht hebt om onjuiste en/of onvolledige persoonsgegevens te laten wijzigen. 
 • Recht op gegevenswissing
  Dit betekent dat je in specifieke situaties het recht hebt om persoonsgegevens te laten wissen, tenzij een wettelijke plicht geldt om deze persoonsgegevens te bewaren. 
 • Recht op beperking van de verwerking
  Dit betekent dat je in specifieke situaties het recht hebt om minder gegevens te laten verwerken.
 • Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens
  Dit betekent dat je in specifieke situaties het recht hebt om bepaalde persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar, machine-leesbaar en interoperabel formaat te krijgen en die aan een ander bedrijf door te sturen. 
 • Recht van bezwaar
  Dit betekent dat je in specifieke situaties het recht hebt om de verwerking van je persoonsgegevens te laten stoppen. 

Indien je een beroep wilt doen op een van je rechten onder de AVG, dan kun je contact opnemen door een e-mail te sturen naar privacy@ofed.nl. OFED zal binnen de gestelde wettelijke termijn reageren op jouw beroep op je rechten onder de AVG. 

Indienen van een klacht

Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien je van mening bent dat OFED jouw persoonsgegevens (heeft) verwerkt in strijd met de toepasselijke wetgeving, waaronder de AVG.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op uje computer. OFED gebruikt cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens je bezoek geen cookies ontvangt.

Disclaimer

Deze website wordt beheerd door OFED zoals hieronder omschreven.
OFED is verantwoordelijk voor de inhoud van deze site. Aan de gegevens op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. OFED streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden. Niettemin kan OFED niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. OFED aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik of verspreiden van de informatie van deze site, dan wel voortkomend uit technische gebreken.
Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.                                                            

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in de branche en onze activiteiten.

Contact

Opleidingsfonds Elektrotechnische Detailhandel (OFED)
E-mail: info@ofed.nl
KvK: 41158523

Heeft u vragen over de OFED-premie? Stuur een bericht naar werkgever@ofed.nl

Heeft u een andere vraag? Bekijk onze veelgestelde vragen.

Powered by